Forthcoming Events

CYNHADLEDD: Merched a Ffotograffiaeth: Dogfennaeth a Dinasyddiaeth

January 24, 2019 9:30 a.m. January 25, 2019 – 4:30 p.m.

Amgueddfa Cymru, Lansiad Arddangosfa Ffotogallery, ATRiuM - Prifysgol De Cymru

English

Amgueddfa Cymru a Chynhadledd yr European Centre for Documentary Research yn cyflwyno

CYNHADLEDD: Merched a Ffotograffiaeth: Dogfennaeth a Dinasyddiaeth


Jenny Rova I would also like to be— a work on jealousy, 2015

Mewn ymateb i’r arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd – Merched a Ffotograffiaeth – bydd y gynhadledd ddeuddydd hon yn edrych ar wleidyddiaeth ffotograffiaeth o ran ei ymateb i ddinasyddiaeth. Bydd yn canolbwyntio ar y ffyrdd y cafodd merched eu cynrychioli gan ffotograffiaeth, a sut y mae merched wedi (ac yn parhau i) siapio hanes ffotograffiaeth.

Diwrnod un – Amgueddfa Cymru

Bydd yr Amgueddfa, ar y cyd â Magnum, yn cyflwyno diwrnod o sgyrsiau a thrafodaethau panel wedi ei guradu gan Fiona Rogers, Sefydlwr Firecracker. Bydd ffotograffwyr benywaidd yn trafod eu rôl a’u dylanwad o fewn ffotograffiaeth ddogfennol, ac yn edrych ar sut y gellir deall eu gwaith yng nghyd-destun gwleidyddiaeth ddiwylliannol heddiw.

Digwyddiad Gyda’r Nos – Lansiad Arddangosfa Ffotogallery

Yn eu horiel yng nghanol y ddinas bydd Ffotogallery yn cyflwyno Noises in the Blood gan Lua Ribeira, sydd wedi’ henwebu gan Magnum. Mae’r arddangosfa yn sylwebaeth ddeifiol ar ddiwylliant y neuadd ddawns Jamaicaidd ym Mhrydain. Yn Nhy Turner, Penarth, bydd yr artist nodedig o Iran, Amak Mahmoodian yn dangos casgliad newydd o waith o’r archif. Bydd lluniaeth ysgafn a bws rhwng y ddau leoliad.

Diwrnod dau – European Centre for Documentary Research: Prifysgol De Cymru

Bydd yr European Centre for Documentary Research yn cyflwyno cyfres o sgyrsiau sy’n archwilio’r ffordd y mae ffotograffiaeth gyfoes wedi dod yn fater gwleidyddol a sifil, a’r sawl sy’n cael eu darlunio yn bwysicach nag erioed. Mae’r gynhadledd wedi’i hysbrydoli gan waith Ariella Azoulay, sy’n awgrymu fod pob ffotograff yn dibynnu ar y berthynas rhwng y ffotograffydd a thestun y llun. Bydd yn gyfle i gael trafodaeth eang ar y thema hon mewn ffotograffiaeth.

Siaradwyr wedi’u cadarnhau: Jenny Rova, Anastasia Taylor-Lind a Nina Berman.

Galwad am bapurau

O ran dinasyddiaeth a dogfennaeth, rydym yn gofyn am bapurau ugain munud o hyd sy’n astudio rhai o gyd-destunau merched fel cynhyrchwyr neu fel testunau ffotograffau. Gall y cyd-destunau hyn gynnwys gwrthdaro, technoleg, ôl-wirionedd, trais gwleidyddol, a’r chwalu ffiniau rhwng dogfennu go iawn a rhithiol.

Danfonwch grynodebau i lisa.barnard@southwales.ac.uk o.g.y.d.d. erbyn 10 Rhagfyr 2018.

Mae tocynnau pris llawn yn £30 (£20 wrth ddangos cerdyn myfyriwr).

Mae’r pris yn cynnwys dau ddiwrnod llawn y gynhadledd, sgwrs gyda’r nos a derbyniad yn Ffotogallery ar y 24 Ionawr a the a choffi yn ystod y gynhadledd.

Mae tocynnau ar gael ar www.eventbrite.co.uk

Dilynwch ni ar @docresearchUSW

Saesneg fydd iaith y daith hon ond gallwn ddarparu dehongliad Cymraeg. Er mwyn trefnu dehongliad Cymraeg, cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn gynted â phosib, o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Tagged: Events

CONFERENCE: Women in Focus: Documentary and Citizenship

January 24, 2019 9:30 a.m. January 25, 2019 – 4:30 p.m.

National Museum Wales, Ffotogallery Exhibition Launch, ATRiuM - University of South Wales

Cymraeg

National Museum Wales and the European Centre for Documentary Research Conference present

CONFERENCE: Women in Focus: Documentary and Citizenship


Jenny Rova I would also like to be— a work on jealousy, 2015

In response to a season of photography exhibitions at the National Museum of Wales – Women in Focus, this two day conference will address the politics of photography in terms of its relationship to citizenship. Its focus will be on the ways in which women have been represented by photography and how they have shaped, and continue to shape, the history of photography.

Thursday January 24th 2019
Day one – National Museum Wales

The National Museum, in association with Magnum, presents a day of talks and panel discussions curated by Fiona Rogers, Founder of Firecracker, where leading women photographers will discuss their role and influence within documentary photography, and explore how their practice can be understood within the context of today’s cultural politics.

Evening event – Ffotogallery Exhibition Launch

In their city centre gallery, Ffotogallery present Magnum nominee Lua Ribeira’s Noises in the Blood, an insightful commentary on British Jamaican Dancehall culture. In their Penarth venue, Turner House, award-winning Iranian artist Amak Mahmoodian will be showing a new collection of archival work. Refreshments and coach travel will be provided between venues.

Friday January 25th 2019
Day two – European Centre for Documentary Research: University of South Wales

The European Centre for Documentary Research presents a series of talks that explore the way in which contemporary photographic practice has become a civil and political matter, where those who are pictured are now beginning to matter more than ever before. Inspired by the work of Ariella Azoulay, who suggests that every photograph is the result of a dynamic encounter between the photographer and the photographed, the conference will provide an opportunity for a broad discussion of this emerging theme in photographic theory and practice.

Speakers confirmed: Jenny Rova, Anastasia Taylor-Lind and Nina Berman.

Call for Papers

In terms of citizenship and documentary, we are seeking twenty-minute papers that address some of the contexts of women as producers or subjects in photography. These might include conflict, technology, post-truth, political violence, and the blurring of boundaries between virtual and real modes of documentary.

Please send proposals to Lisa.barnard@southwales.ac.uk by 10 December 2018.

Tickets are £30 full price and £20 on production of a Student Union Card.

This covers two full conference days, evening talk and reception at Ffotogallery on the evening of 24 January and tea and coffee during the conference.

Tickets can be purchased from www.eventbrite.co.uk

Follow us on @docresearchUSW

This is an English-language talk but we are happy to provide Welsh-language facilitation. In order for us to arrange a facilitator, please e-mail events@museumwales.ac.uk as soon as possible, and at least a week before the event.

Tagged: Events